XXL-WEDSTRIJD 2024

Algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van “Pummys”, een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf DIESEO GmbH (“Organisator”) en de deelnemende klant (“Deelnemer”)

1.Onderwerp van de deelnamevoorwaarden en organisator

Deze deelnamevoorwaarden regelen de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en de eventuele noodzakelijke overdracht van rechten.

De beschrijving en procedure van de betreffende wedstrijd worden verstrekt als onderdeel van de betreffende wedstrijd op de homepage van de organisator.
De organisator van de wedstrijd is dieso GmbH, Sophienblatt 40, 24103 Kiel onder de merknaam “Pummys”.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, die wordt gehouden onder het Instagram-account pummys_official, accepteer je deze voorwaarden.

2. Deelname

Deelname geschiedt uitsluitend op basis van deze deelnamevoorwaarden. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet je de informatie in de betreffende Instagram-post correct invullen.

De artikelen van het merk Pummys zijn uitsluitend te koop via de onlineshop www.pummys.com. Artikelen onder het merk Pummys die in andere online winkels of marktplaatsen worden aangeboden, zijn geen originele artikelen van het geregistreerde merk Pummys.

3. Geschiktheid

In aanmerking komen voor deelname zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in de Europese Unie en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. hebben hun levensjaar voltooid. Deelname is beperkt tot de klanten van de organisator en is afhankelijk van de aankoop van goederen. Als een deelnemer beperkt is in zijn rechtsbevoegdheid, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Alle personen en werknemers van de organisator en aangesloten bedrijven die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van de wedstrijd, evenals de familieleden van dergelijke werknemers en hun familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Deelname met valse identiteiten of identiteiten van derden is niet toegestaan. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken mensen uit te sluiten van deelname als daar legitieme redenen voor zijn. Dergelijke redenen zijn met name van toepassing op:

  • Manipulatie in verband met toegang tot of uitvoering van de wedstrijd
  • Overtredingen van deze algemene voorwaarden
  • oneerlijke transacties of
  • valse of misleidende informatie in verband met deelname aan de wedstrijd. Als de uitgesloten deelnemer een winnaar is die al is geloot, kan de prijs achteraf worden ingetrokken.

Vragen en opmerkingen over de wedstrijd mogen alleen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: gewinnspiel@pummys.com. AnfrVragen over andere contactmogelijkheden over dit onderwerp worden niet beantwoord.

4.Winsten, notificatie van winsten en overdracht van winsten

Onder alle deelnemers worden de volgende prijzen verloot:
1 x Vorwerk - Thermomix TM6
1 x Dyson V15 ™ Detect Absolute
5 x 150€ Pummys-voucher

Alle bedragen zijn bruto, d.w.z. incl. btw. de BTW.

De loterij loopt tot 1 januari.04.2024 om 18.00 uur en de loting wordt willekeurig uitgevoerd.

De winnaar van de loterij wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht via een direct bericht op Instagram en een IG-verhaal.

De prijs wordt uitsluitend overhandigd aan de deelnemer die heeft gewonnen of aan de wettelijke vertegenwoordiger van de wilsonbekwame deelnemer.

Een omruiling, overboeking, zelfafhaling of contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. De organisator neemt alle kosten voor verzending van de prijzen voor zijn rekening.

De organisator is niet verantwoordelijk voor bezorgschade. Eventuele extra kosten die verband houden met het claimen van de prijs komen voor rekening van de winnende deelnemer. De deelnemer die heeft gewonnen is verantwoordelijk voor eventuele belastingheffing over de prijs.

Indien zich omstandigheden voordoen waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, aanvaardt de betreffende winnaar een passende vervangende prijs.

5. Einde van de competitie

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de wedstrijd geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen of het verloop ervan te wijzigen, zelfs zonder inachtneming van deadlines, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen, als dit om technische redenen noodzakelijk is. redenen (bijv.B Computervirus, manipulatie van of fouten in software/hardware) of om juridische redenen is het niet mogelijk een goede en geplande uitvoering van de wedstrijd te garanderen.

6.Gegevensbescherming

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u persoonlijke gegevens verstrekken (voor- en achternaam, e-mailadres en postadres). De deelnemer garandeert dat de persoonlijke informatie die hij verstrekt, met name voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en geboortedatum, waarheidsgetrouw en correct is.

De organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens van deelnemers. De organisator zal de persoonlijke informatie en andere persoonlijke gegevens van de deelnemer alleen gebruiken in het kader van de wettelijke bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer niet zonder hun toestemming aan derden zullen worden doorgegeven of voor hun gebruik beschikbaar zullen worden gesteld.

De organisator zal de informatie uitsluitend opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd of de deelnemer heeft zijn toestemming gegeven.

In geval van winst gaat de winnende deelnemer akkoord met de publicatie van zijn naam en woonplaats in de door de organisator gebruikte media. Dit omvat het bekendmaken van de winnaar op de website van de organisator en op sociale mediaplatforms.

De deelnemer heeft het recht om van de organisator informatie te verkrijgen over deze persoonsgegevens en om correctie ervan te verzoeken,
indien zijn of haar persoonsgegevens onjuist zijn. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de deelnemer het recht om – onder meer door middel van een aanvullende verklaring – de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

Voor meer informatie, zie: https://pummys.com/pages/datenschutz

7.Toepasselijk recht

Vragen en klachten in verband met de wedstrijd mogen uitsluitend per e-mail aan de organisator worden gericht gewinnspiel@pummys.com zu. Op de wedstrijd van de organisator is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Juridisch verhaal is uitgesloten.

8.Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden
, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden en deelnamevoorwaarden. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toegestane regeling die de economische betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt als er een maas in deze deelnamevoorwaarden zit.

De wedstrijd is niet verbonden met Instagram en Facebook of met de productfabrikanten Dyson en Vorwerk.