KONKURS XXL 2024

Ogólne warunki udziału w konkursie „Pummys”, zarejestrowanego znaku towarowego firmy DIESEO GmbH („Organizator”) i uczestniczącego klienta („Uczestnik”)

1.Przedmiot warunków uczestnictwa i organizator

Niniejsze warunki uczestnictwa regulują warunki udziału w konkursie oraz ewentualnego przeniesienia praw.

Opis i przebieg danego konkursu są dostępne w ramach danego konkursu na stronie głównej organizatora.
Organizatorem zawodów jest dieso GmbH, Sophienblatt 40, 24103 Kiel pod marką „Pummys”.

Bieżąc udział w konkursie organizowanym w ramach konta pummys_official na Instagramie, akceptujesz niniejsze warunki.

2. Uczestnictwo

Uczestnictwo opiera się wyłącznie na niniejszych warunkach uczestnictwa. Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie uzupełnić informacje podane w odpowiednim poście na Instagramie.

Artykuły marki Pummys można kupić wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.pummys.com. Artykuły pod marką Pummys oferowane w innych sklepach internetowych lub na platformach handlowych nie są oryginalnymi przedmiotami zarejestrowanej marki Pummys.

3. Kwalifikowalność

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej i mające ukończone 18 lat. ukończyli rok życia. Udział jest ograniczony do klientów organizatora i jest uzależniony od zakupu towarów. Jeżeli uczestnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
W konkursie nie mogą brać udziału osoby i pracownicy organizatora oraz spółek zrzeszonych, zaangażowane w pomysł i realizację konkursu, a także osoby bliskie takim pracownikom i ich bliskim. Udział w konkursie pod fałszywymi tożsamościami lub tożsamościami osób trzecich jest niedozwolony. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób według własnego uznania z uzasadnionych powodów. Powody te dotyczą w szczególności:

  • Manipulacja w związku z dostępem do konkursu lub realizacją konkursu
  • Naruszenie niniejszych warunków
  • nieuczciwe postępowanie lub
  • nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w związku z udziałem w konkursie. Jeżeli wykluczonym uczestnikiem jest zwycięzca, który został już wylosowany, nagroda może zostać później wycofana.

Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na następujący adres e-mail: gewinnspiel@pummys.com. AnfrNa pytania dotyczące innych możliwości kontaktu w tym temacie nie udzielamy odpowiedzi.

4.Wygrane, powiadamianie o wygranych i przekazywanie wygranych

Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane następujące nagrody:
1 x Vorwerk – Thermomix TM6
1 x Dyson V15 ™ Detect Absolute
5 x kupon Pummys o wartości 150 EUR

Wszystkie kwoty są kwotami brutto, tj. zawierają. podatek VAT.

Loteria trwa do 1 stycznia.04.2024 o godzinie 18:00 i zostanie on losowany.

Zwycięzca loterii zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości na Instagramie i relacji na IG.

Nagroda zostanie przekazana wyłącznie uczestnikowi, który zwyciężył lub przedstawicielowi ustawowemu uczestnika ubezwłasnowolnionego.

Nie ma możliwości wymiany, przelewu, odbioru osobistego ani wypłaty nagrody w gotówce. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłką nagród.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odbiorem nagrody ponosi zwycięski uczestnik. Uczestnik, który wygrał, ponosi odpowiedzialność za ewentualne opodatkowanie nagrody.

W przypadku zaistnienia okoliczności, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, dany uczestnik, który zwyciężył, przyjmie odpowiednią nagrodę zastępczą.

5. Koniec konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia konkursu w całości lub w części lub zmiany jego przebiegu w każdej chwili, nawet bez zachowania terminów i bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn, jeżeli jest to konieczne ze względów technicznych powodów (np.B Wirus komputerowy, manipulacje lub błędy w oprogramowaniu/sprzętu) lub ze względów prawnych nie można zagwarantować prawidłowej i zaplanowanej realizacji konkursu.

6.Ochrona danych

Aby wziąć udział w konkursie należy podać dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy). Uczestnik zapewnia, że ​​podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz data urodzenia, są zgodne z prawdą i prawidłowe.

Organizator jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników. Organizator będzie wykorzystywał dane osobowe uczestnika oraz inne dane osobowe wyłącznie w ramach ustawowych przepisów prawa o ochronie danych. Organizator zwraca uwagę, że wszelkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane do ich wykorzystania bez jego zgody.

Organizator będzie przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji konkursu lub uczestnik wyraził zgodę.

W przypadku wygranej zwycięski uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w mediach wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej organizatora i na platformach mediów społecznościowych.

Uczestnik ma prawo uzyskać od Organizatora informację o swoich danych osobowych oraz zażądać ich poprawienia,
jeżeli jego dane osobowe są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania uczestnikowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Więcej informacji znajdziesz w: https://pummys.com/pages/datenschutz

7.Obowiązujące prawo

Pytania i reklamacje związane z konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej gewinnspiel@pummys.com zu. Konkurs organizatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Droga sądowa jest wykluczona.

8.Klauzula rozdzielności

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków uczestnictwa będzie lub stanie się w całości lub w części nieskuteczne
, nie będzie to miało wpływu na ważność niniejszych warunków i warunki uczestnictwa. W miejsce nieważnego postanowienia stosuje się prawnie dopuszczalną regulację, która jest najbliższa ekonomicznemu sensowi i celowi wyrażonemu w nieważnym postanowieniu. To samo dotyczy przypadku, gdy w niniejszych warunkach uczestnictwa występuje luka.

Konkurs nie jest powiązany z Instagramem i Facebookiem ani z producentami produktów Dyson i Vorwerk.